Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp > Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh


Cho phép lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lãi lỗ. 

Định khoản

1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 413                           Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515                     Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 635                           Chi phí tài chính

Có TK 413                     Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511                         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521                     Các khoản giảm trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511                           Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515                           Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711                           Thu nhập khác

Có TK 911                     Xác định kết quả kinh doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911                      Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632                  Giá vốn hàng bán

Có TK 635                  Chi phí tài chính

Có TK 811                  Chi phí khác

Có TK 641                  Chi phí bán hàng

Có TK 642                  Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 6421, 6422       (Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911                      Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821                  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

  • Nếu lãi:

Nợ TK 911                  Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421              Lợi nhuận chưa phân phối

  • Nếu lỗ:

Nợ 421                      Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911              Xác định kết quả kinh doanh

Ví dụ

Ngày 31/01/2017, kế toán thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh đã thực hiện trong tháng 01/2017

Xem phim hướng dẫn   

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển cuối kỳ
  • Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm.

  • Khai báo cặp tài khoản kết chuyển, sau đó nhấn Cất.

   Lưu ý: Hệ thống đã xây dựng sẵn hệ thống các cặp tài khoản kết chuyển, kế toán có thể khai báo bổ sung hoặc sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển đã có phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

 • Bước 2: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ kinh doanh cuối kỳ
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Kết chuyển lãi lỗ. 
  • Hệ thống tự động tổng hợp số tiền tương ứng với từng cặp tài khoản cần kết chuyển.
  • Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ kết chuyển.


Xem thêm