Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý các chi phí trả trước được phân bổ cho nhiều kỳ, chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ

Định khoản

Khi phát sinh chi phí trả trước

Nợ TK 242

      Có TK 111, 112, 331,...

Khi phân bổ chi phí trả trước hàng tháng

Nợ TK 623, 627, 641, 642...
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)                          

      Có TK 242                                   

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước khoản tiền thuê văn phòng quý I là 30.000.000 cho các phòng ban như Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán & Ban giám đốc với tỷ lệ phân bổ lần lượt tương ứng là 40%, 20%, 20%, 20%

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Khai báo chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ
  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước, chọn chức năng Chi phí trả trước.
  • Khai báo tỷ lệ phân bổ cho các phòng ban/bộ phận.

  • Tập hợp các chứng từ liên quan đến chi phí cần phân bổ:
   • Nhấn chức năng Chọn chứng từ trên tab Tập hợp chứng từ.
   • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ cần tập hợp và nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn chứng từ và nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Cất.
 • Bước 2: Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước
  • Vào menu Nghiệp vu\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Phân bổ chi phí trả trước, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn kỳ phân bổ chi phí tương ứng và nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống tự động lấy các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ:
   • Xác định chi phí.

   • Phân bổ.

   • Hạch toán.

  • Nhấn Cất.
Lưu ý: Với chi phí trả trước đã phát sinh trước khi sử dụng phần mềm, có thể khai thông qua chức năng khai báo chi phí trả trước đầu kỳ trên thanh công cụ.


Xem thêm