Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các chứng từ quyết toán tạm ứng sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục quyết toán các khoản tạm ứng trước đó.

Định khoản

Nợ TK 641, 642 (Thông tư 200)
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)              

Có TK 141              Tạm ứng

Ví dụ
Ngày 17/02/2017 nhân viên Phạm Quang Minh tạm ứng tiền đi công tác Thanh Hóa. Số tiền tạm ứng là 1.000.000đ.
Ngày 20/02/2017 sau khi đi công tác về, nhân viên Phạm Quang Minh làm thủ tục quyết toán tạm ứng với kế toán:
  • Tiền khách sạn: 300.000đ, thuế GTGT 10%
  • Tiền xe: 200.000đ
  • Tiền ăn: 100.000đ
  • Chi phí khác: 100.000đ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Lập chứng từ quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng)

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác: Diễn giải, Ngày hạch toán, Số chứng từ,....
 • Nhấn Cất.
Lưu ý
Nếu kế toán muốn thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng, thực hiện như sau:
Bước 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp, lập Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.

2. Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán

3. Nhấn Đồng ý.
4. Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu

Bước 2: Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu (nếu có)

1. Vào Tiện ích\Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu. Chương trình sẽ hiển thị phiếu chi (hoặc phiếu thu) để hạch toán số tiền tạm chi bổ sung tạm ứng (hoặc thu hoàn ứng) cho nhân viên

2. Nhấn Cất


Xem thêm