Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Thực hiện đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

Định khoản

Nếu lãi do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ

Nợ TK 131, 141, 331...                         

      Có TK 515                     Doanh thu hoạt động tài chính

Nếu lỗ do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ

Nợ TK 635                         Chi phí tài chính

      Có TK 1112, 331, 341...                    

Ví dụ

Ngày 13/02/2017 thực hiện đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, xuất hiện giao diện màn hình hộp thoại Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
  • Chọn loại tiền cần đánh giá.
  • Nhập ngày và tỷ giá đánh giá
  • Tích chọn các tài khoản cần đánh giá lại. 

  • Nhấn Thực hiện, hệ thống tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
  • Nhấn Cất.
Lưu ý:
1. Phần mềm đã ngầm định TK xử lý lãi chênh lệch tỷ giá là TK 515 và TK xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá là TK 635, kế toán có thể chọn lại TK xử lý lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá là TK 413 nếu đánh giá lại ngoại tệ cuối năm.
2. Trong trường hợp chọn TK xử lý chênh lệch là TK 413 thì sau khi đánh giá xong tỷ giá đánh giá ngoại tệ, kế toán xem lại bảng cân đối tài khoản năm để xem TK 413 có số dư bên Nợ hay bên Có:
  • Nếu TK 413 có dư bên Nợ, thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 635/Có TK 413.
  • Nếu TK 413 có dư bên Có, thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 635/Có TK 413.


Xem thêm