Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập báo cáo tài chính và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp.

 • Với doanh nghiệp theo TT 200 sẽ bao gồm các báo cáo:
  • Bảng cân đối kế toán (B01-DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập theo PP trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DN)
 • Với doanh nghiệp theo TT 133 sẽ bao gồm các báo cáo:
  • Bảng cân đối tài khoản (F01-DNN)
  • Báo cáo tình hình tài chính (thay thế cho Bảng cân đối kế toán). Báo cáo này gồm 2 mẫu: B01a-DNN và B01b-DNN. => Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DNN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DNN) => Mẫu này không bắt buộc lập.
  • Thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DNN)

Ví dụ

Lập báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:
Lập báo cáo tài chính

 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, chọn chức năng Thêm\Báo cáo tài chính.
 • Chọn kỳ báo cáo và tích chọn các báo cáo tài chính cần lập.
 • Nhấn Đồng ý.
 
 • Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.
 
 • Nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.
Lập Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, chọn chức năng Thêm\Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Chọn kỳ báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.
 
 • Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, kế toán chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.
 
 • Nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.
Lưu ý:
1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Số đầu năm/Năm trước sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không phải liên năm, kế toán phải tự nhập số liệu.
2. Đối với công ty đa chi nhánh, khi thực hiện lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.


Xem thêm