Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint

Sau khi đã nhập các thông tin ban đầu như danh mục, số dư ban đầu, sẽ nhập các chứng từ phát sinh vào phần mềm.Xem thêm