Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 121            Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244            Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386          Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336            Phải trả nội bộ

Nợ TK 641            Chi phí bán hàng

Nợ TK 642            Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422            Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)    

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.
  2. Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ
  4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 15/02/2017, kế toán ghi nhận việc chuyển khoản tiền mang đi đầu tư tại công ty Cổ phần Hoàng Cầu với số tiền là 50.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Lựa chọn phương thức thanh toán.
  • Chọn nội dung thanh toán là Chi khác.
  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.
Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.


Xem thêm