Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 334             Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 112       Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu chuyển khoản trả lương tới bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:
  1. Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  2. Nhân sự tiền lương mang Ủy nhiệm chi và danh sách tiền lương cần chuyển của nhân viên ra ngân hàng để đề nghị chuyển khoản.
  3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ.
  4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 28/03/2017, kế toán thanh toán nhận được yêu cầu chuyển khoản trả lương từ bộ phận nhân sự kèm theo bảng lương tháng 03/2017. Tổng tiền lương phải trả là 135.961.113đ

Xem phim hướng dẫn  

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lương bằng tiền gửi ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau: 
  • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Trả lương.
  • Nhập Ngày trả lương.
  • Tích chọn xong những nhân viên được trả lương, nhấn Trả lương => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên.
  • Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi và chọn tài khoản ngân hàng chi tiền.
  • Nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả lương thông qua chuyển khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.
Xem thêm