Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:
 1. Bên mua và bên bán cùng lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 2. Nếu hóa đơn tự in thì bên bán in lại hóa đơn có chữ bản sao để gửi cho khách hàng. Nếu hóa đơn đặt in thì bên bán Photocopy lại liên 1 của hóa đơn gốc giao cho khách hàng.
 3. Người bán nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế.
 4. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Người mua hoặc người bán chịu trách nhiệm nộp phạt (tùy thuộc vào bên nào làm mất thì bên đó phải nộp phạt).

Ví dụ       

Ngày 22/01/2017, công ty TNHH Bảo Ngọc liên hệ với doanh nghiệp và phản ánh bị mất hóa đơn của lô hàng mua ngày 12/01/2017. Công ty TNHH Bảo Ngọc lập yêu cầu gửi doanh nghiệp nhờ cấp lại bản sao hóa đơn.

Xem phim hướng dẫn  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mất, cháy, hỏng hóa đơn trong trường hợp đã lập và giao cho người mua" được xử lý trên phần mềm thông qua các bước sau:
Bước 1: In lại hóa đơn bản sao để gửi lại cho khách hàng
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.
 • Chọn hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, sau đó chọn chức năng Xem.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ và chọn mẫu hóa đơn cần in lại bản sao.
 • Sau khi in xong bản sao hóa đơn, kế toán có thể gửi lại cho khách hàng.
Bước 2: Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế
 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Mất, cháy, hỏng hóa đơn, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày báo cáo, Số báo cáo, Cơ quan thuế quản lý ...
 • Khai báo thông tin về biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn, đồng thời nhấn biểu tượng  để đính kèm biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 • Khai báo thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng:
  • Cách 1: Khai báo trực tiếp trên danh sách Bảng kê hóa đơn mất, cháy hỏng
  • Cách 2: Chọn hóa đơn trên danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn Chọn hóa đơn.
   • Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Thông tin hóa đơn vừa chọn sẽ được lấy lên mục Bảng kê hóa đơn, mất, cháy, hỏng.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.
 • Lưu ý: 
   1. Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.
   2. Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.
   3. Trong trường hợp hóa đơn đã được chọn trạng thái là Đã nộp cho cơ quan thuế thì phần mềm sẽ không cho phép xóa biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn này đi.


Xem thêm