Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCĐ > Tăng TSCĐ > Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ


Định khoản

1. Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định

Nợ TK 211                                 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 155                             Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

Có TK 154                             Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

2. Chi phí lắp đặt, chạy thử... liên quan đến tài sản cố định

Nợ TK 211                                   Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

     Có TK 111, 112, 331 ... 

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng ghi tăng TSCĐ sẽ phát sinh các hoạt động sau

 1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đơn vị, bộ phận có nhu cầu nghị xuất thành phẩm sử dụng
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng
 6. Các bên liên quan ký vào biên bản giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định

Ví dụ

 • Ngày 28/02/2017, xuất kho 1 điều hòa LG 24000 BTU để sử dụng cho phòng họp.
 • Ngày 01/03/2017, kế toán thực hiện ghi tăng TSCĐ sau khi điều hòa được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng.

Xem phim hướng dẫn  

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ.
  • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...). 
  • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
 • Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, đồng thời thực hiện ghi sổ kho.
  • Vào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.
  • Chọn chứng từ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng làm TSCĐ và nhấn Ghi sổ.
  • Lựa chọn cơ chế ghi sổ và nhấn Ghi sổ => Hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

   Lưu ý: Trường hợp số lượng thực xuất khác với số lượng yêu cầu trên phiếu xuất kho, thực hiện như sau:

   • Chọn chứng từ xuất kho trên danh sách, sau đó nhấn Xem.
   • Nhập lại SL thực xuất.
   • Nhập Ngày ghi sổ, sau đó nhấn Ghi sổ.
 • Vai trò Kế toán thuế hoặc Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT như sau.
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Hạch toán chứng từ kê khai thuế GTGT. 
  • Nhấn Cất.
 • Vai trò Kế toán tài sản: sẽ hạch toán nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ do doanh nghiệp tự sản xuất theo các bước sau.
  • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:
   • Khai báo các thông tin về TSCĐ được xuất kho đưa vào sử dụng:

    Lưu ý:

    1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

    2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)

   • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.
   • Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

   • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ.

   • Với TSCĐ tăng do được xuất kho đưa vào sử dụng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Xuất kho sử dụng trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ.

  • Nhấn Ghi tăng.
Xem thêm