Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất


Định khoản

Nợ TK 154, 621, 623, 627,...

Có TK 152                              Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
 2. Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 100 chiếc áo sơ mi bao gồm:
 • Vải may áo sơ mi: 300m
 • Chỉ trắng: 50 cuộn

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Lập lệnh sản xuất cho thành phẩm được sản xuất:

 • Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm. 
 • Chọn thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động lấy định mức nguyên vật liệu cần sản xuất đã thiết lập tại danh mục vật tư hàng hóa lên. 
 • Nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính lại định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất, sau đó nhấn Cất.
Lưu ý: Trường chưa khai báo thành phẩm sản xuất, thực hiện thêm thành phẩm bằng cách vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa và nhấn Thêm
Bước 2: Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho. 
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Sản xuất 
 • Chọn thông tin lệnh sản xuất đã lập ở bước 2 bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng  chọn lệnh sản xuất cần lập phiếu xuất kho.
  • Chọn lệnh sản xuất trên danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng .
   • Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Chọn lệnh sản xuất cần lập phiếu xuất kho, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin định mức nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất từ lệnh sản xuất sang phiếu xuất kho.
 • Khai báo các thông tin còn lại của chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm