Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ


Định khoản

Nợ TK 641, 642 (Thông tư 200)
Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)
Nợ TK 242, 211                     

Có TK 156                      Hàng hóa

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác...); tiêu dùng nội bộ...
 1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng
 6. Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ

Ví dụ

Ngày 20/01/2017, xuất điều hòa sử dụng ở phòng Giám đốc:
 • Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho hàng bán đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng ngay" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho. 
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...). 
 • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất. 
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất hàng mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.Xem thêm