Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ


Định khoản

Nợ TK 241                  Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152              Nguyên liệu, vật liệu

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Ví dụ

Ngày 17/01/2017, xuất nguyên vật liệu cho đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:
 • Thép tròn cuộn phi 6mm (CT3) số lượng 1.000kg
 • Thép tròn cuộn phi 8mm (CT3) số lượng 500kg

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho. 
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...). 
 • Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho, nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm