Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 511, 512...

Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Nợ TK 152, 156, 211, 611

Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 511                             Doanh thu bán hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TTĐB được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:
Bước 1: Khai báo hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

Bước 2: Bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB

Bước 3: Lập tờ khai thuế TTĐB


Xem thêm