Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211                      Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334                Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

 • Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

  Nợ TK 3334                Thuế thu nhập doanh nghiệp

       Có TK 821            Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

 • Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm
 • Nợ TK 821                 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
       Có TK 3334          Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ

 • Ngày 31/3/2017, kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính hàng quý cho doanh nghiệp 15.000.000
 • Ngày 31/12/2017, kế toán quyết toán thuế TNDN cả năm của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn  

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TNDN được hạch toán trên phần mềm như sau:
Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất
Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN). 
 • Chọn kỳ tính thuế. 
 • Tích chọn mức thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng. 
 • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai.
 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất 
Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.


Xem thêm