Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản
Nợ TK 334, 623, 627, 641, 642...             
      Có TK 3335                                       Thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ

  • Ngày 05/02/2017, kế toán hạch toán thuế TNCN tháng 01 của doanh nghiệp.
  • Ngày 31/12/2017, kế toán quyết toán thuế TNCN cả năm của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Khi thực hiện tính và hạch toán chi phí lương trên phân hệ Tiền lương, chương trình đã tự động hạch toán thuế TNCN tương ứng. Trường hợp đơn vị không tính lương trên phần mềm MISA SME.NET 2017 sẽ hạch toán thuế TNCN ở tại phần chứng từ nghiệp vụ khác với các thao tác chi tiết như sau:
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Hàng tháng, quý. Hạch toán bút toán xác định số thuế TNCN tạm tính hàng tháng, quý, sau đó nhấn Cất.
  • Cuối năm, hạch toán phần chênh lệch giữa số quyết toán so với số đã tạm tính trong năm.


Xem thêm