Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214                      Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811                      Chi phí khác (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào SXKD

Nợ TK 466                      Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động dự án, sự nghiệp

Nợ TK 353                      Quỹ khen thưởng, phú lợi (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi     

Có TK 211                  Nguyên giá

2. Đồng thời, ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711, 3533...  

3. Và ghi nhận chi phí chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 811, 3533

Có TK 111, 112...   

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Thành lập ban thanh lý TSCĐ gồm đại diện bộ phận sử dụng, kế toán, Giám đốc hoặc kế toán trưởng
 2. Sau khi thực hiện thanh lý, nhượng bán các bên cùng ký vào biên bản thanh lý TSCĐ
 3. Kế toán bán hàng xuất hóa đơn bán hàng và ghi nhận thu nhập khác từ việc bán TSCĐ
 4. Kế toán TSCĐ căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ, thực hiện ghi giảm TSCĐ cùng với việc ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến việc ghi giảm TSCĐ

Ví dụ

Ngày 10/01/2017, thanh lý màn hình Ti vi Panasonic LED 42 inches sử dụng tại phòng Kế toán:

 • Nguyên giá 34.000.000đ (đã khấu hao hết)
 • Thời gian bắt đầu sử dụng là ngày 02/01/2012
 • Số tiền thu được từ việc thanh lý là 3.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thanh lý, nhượng bán TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi thanh lý
  • Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý.
  • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK811.
  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán.
  • Nhấn Cất.
 • Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
  • Chọn lý do nộp là Thu khác. 
  • Hạch toán doanh thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ, sau đó nhấn Cất.
Lưu ý: Bút toán ghi nhận doanh thu và chi phí của hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ còn có thể thực hiện được trên phân hệ Ngân hàng hoặc Tổng hợp tùy thuộc vào phương thức thu tiền.


Xem thêm