Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 141             Tạm ứng

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị tạm ứng tiền mặt để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được trưởng phó/phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
 2. Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 4. Nhân viên ký Phiếu chi và nhận tiền. Còn kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

 • Ngày 15/02/2017, nhân viên Phạm Minh Quang đề nghị tạm ứng tiền đi công tác:
  • Tiền đi đường: 300.000đ
  • Tiền phòng: 300.000đ
  • Tiền ăn: 200.000đ
 • Ngày 16/02/2017, kế toán làm thủ tục chi tiền mặt tạm ứng.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau.
 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
 • Chọn lý do chi là Tạm ứng cho nhân viên.
 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi tạm ứng cho nhân viên được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ .


Xem thêm