Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 211                    Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212                    Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 213                    Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 217                    Bất động sản đầu tư

Có TK 4111               Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận vốn bằng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Đối với tài sản nhận dưới hình thức góp vốn hoặc giao vốn, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định.
 2. Bên góp vốn (hoặc cấp vốn) và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản.
 3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản (Bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng góp vốn...), đồng thời ghi sổ kế toán.

Ví dụ

Ngày 08/02/2017, công ty TNHH Phúc Minh góp vốn đầu tư bằng dây chuyền sản xuất bia:
  • Giá trị đánh giá là 5.000.000.000đ.
  • Thời gian sử dụng 20 năm.

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhận vốn góp bằng TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận vốn góp bằng TSCĐ
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác: 
  • Hạch toán chứng từ nhận vốn góp bằng tài sản, sau đó nhấn Cất.
 • Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
  • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm.
  • Khai báo các thông tin về TSCĐ nhận được từ góp vốn.

Lưu ý:
1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.
2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)
  • Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ.
Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.
  • Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ.
  • Với TSCĐ tăng thông qua hình thức góp vốn, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Nhận góp vốn, tài trợ, biếutặng trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ.
  • Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng.
Lưu ý: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.


Xem thêm