Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCĐ > Giảm TSCĐ > Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết


Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222                              Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217       

Có TK 711                          Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222                              Vốn góp liên doanh

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                              Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên góp vốn để định giá lại TSCĐ mang đi góp vốn
 2. Sau định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ
 3. Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ
 4. Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng liên doanh... kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 16/01/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất thủy tinh đem đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết:

 • Giá trị của dây chuyền là: 1.500.000.000đ
 • Giá trị đã hao mòn là: 155.645.161đ
 • Giá trị còn lại là: 1.344.354.839đ
 • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 1.350.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên kết" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:
  • Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm: 
  • Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn công ty liên kết.
  • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK222.
  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.
  • Nhấn Cất.
 • Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết (nếu có)
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Cất.


Xem thêm