Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi đầu tư nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228                              Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217       

Có TK 711                          Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi đầu tư lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228                              Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                              Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên tham gia đầu tư để định giá lại TSCĐ mang đi đầu tư
  2. Sau định giá được TSCĐ mang đi đầu tư, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ
  3. Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận đầu tư, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ
  4. Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ... kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 06/01/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất bê tông đem đi đầu tư dài hạn:

 • Giá trị của dây chuyền là: 21.034.157.000đ
 • Giá trị đã hao mòn là: 1.065.843.708đ
 • Giá trị còn lại là: 19.968.313.292đ
 • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 19.960.000.000đ

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư
  • Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, nhấn Thêm. 
  • Chọn lý do ghi giảm là Đầu tư dài hạn khác. 
  • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK228.
  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do mang đi đầu tư dài hạn khác.
  • Nhấn Cất.
 • Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư được đánh giá lại (nếu có)
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Cất.


Xem thêm