Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo một khoản chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách chi phí trả trước, nhấn Chi phí trả trước trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Chi phí trả trước).
  • Khai báo thông tin về khoản chi phí trả trước như: Mã CP trả trước, Tên CP trả trước, Ngày ghi nhận, Số tiền, Số kỳ phân bổ, Số tiền PB hàng kỳ, TK chờ phân bổ.
  • Tab Thiết lập phân bổ, cho phép chọn các đối tượng sẽ được phân bổ khoản chi phí trả trước như đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị. => Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và TK chi phí bắt buộc phải nhập để làm căn phân bổ và hạch toán chi phí trong các kỳ.
 
  • Tab Tập hợp chứng từ, cho phép chọn các chứng từ phát sinh khoản chi phí trả trước cần phân bổ:
  • Nhấn chức năng Chọn chứng từ.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ cần tập hợp và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ và nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Khoản chi phí trả trước được khai được khai báo khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

Khai báo chi phí trả trước từ sổ khác sổ đang làm việc

Khai báo chi phí trả trước đầu kỳXem thêm