Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng => chỉ tính giá thành cho các đơn đặt hàng được tính chọn Tính giá thành khi khai báo.

 

Trên tab Đơn hàng có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

 
Xem thêm