Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ giảm giá hàng mua.

Cách thao tác

 • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Giảm giá hàng mua bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Giảm giá hàng mua chọn chức năng Thêm).
 • Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính).
 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá hàng mua là Giảm trừ công nợ hay Thu tiền mặt.
 • Lựa chọn có tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho hay không:
  • Nếu tích chọn, khi kế toán thực hiện chức năng chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá, hệ thống sẽ chỉ lấy lên các chứng từ mua hàng về nhập kho.
  • Nếu không tích chọn, khi kế toán thực hiện chức năng chọn chứng từ mua hàng cần giảm giá, hệ thống sẽ chỉ lấy lên các chứng mua hàng không qua kho.
 • Chọn chứng từ mua hàng có phát sinh hàng mua được giảm giá:
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. 
  • Tích chọn chứng từ mua hàng, nhập số lượng hàng bị trả lại và nhấn Đồng ý.

 • Nhập bổ sung thông tin còn thiếu trên chứng từ. 
 • Nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý: Trường hợp chứng từ có tích chọn thông tin Giảm giá trị hàng nhập kho, hệ thống sẽ tự động giảm trừ giá trị nhập kho của hàng hoá. Còn nếu không tích thì hệ thống sẽ giảm trừ chi phí.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ hàng mua được giảm giá

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ giảm giá hàng mua

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm