Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép phân bổ chi phí mua hàng vào các chứng từ mua hàng hoá.

Cách thao tác

 • Bước 1: Chọn các chứng từ mua hàng cần phân bổ chi phí
  • Trên chứng từ mua dịch vụ, chọn chức năng Phân bổ chi phí.
  • Nhấn Chọn chứng từ mua hàng.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ mua hàng cần phân bổ chi phí và nhấn Đồng ý.
 • Bước 2: Phân bổ chi phí mua hàng
  • Chọn phương thức phân bổ, nhấn Phân bổ. Chương trình tính ra số tiền phân bổ cho các hàng hóa được chọn tại cột Số tiền phân bổ. Thay đổi phương thức phân bổ (nếu cần). 
  • Nhấn Đồng ý.


Xem thêm