Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép gộp thông tin của nhiều nhà cung cấp thành một nhà cung cấp duy nhất.

Cách thao tác

  • Chọn nhà cung cấp trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.
  • Nhấn chức năng Chọn nhà cung cấp trên giao diện gộp nhà cung cấp.
  • Tích chọn nhà cung cấp sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn xong nhà cung cấp, nhấn Gộp.


Xem thêm