Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép gộp thông tin của nhiều khách hàng thành một khách hàng duy nhất.

Cách thao tác

  • Chọn khách hàng trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.
  • Nhấn chức năng Chọn khách hàng trên giao diện gộp khách hàng.
  • Tích chọn khách hàng sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Chọn xong khách hàng, nhấn Gộp.


Xem thêm