Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 121           Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244           Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386         Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 341           Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336           Phải trả nội bộ

Nợ TK 641           Chi phí bán hàng

Nợ TK 642           Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422           Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)       

Nợ TK ...

Có TK 111      Tiền mặt (1111, 1112)  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
  2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 17/01/2017, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền mặt" được trên phần mềm như sau:     
  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Chọn lý do chi là Khác.
  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ .


Xem thêm