Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện)

Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện)


Định khoản

1. Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm...) và có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). Đồng thời hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại sẽ có giá tính thuế = 0:

 • Ghi nhận doanh thu:

              Nợ TK 111, 112, 131                    Tổng số tiền thanh toán (cho cả 2 mặt hàng)

                   Có TK 511                              Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phân bổ cho cả hàng khuyến mại)

                   Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp

 • Ghi nhận giá vốn:

              Nợ TK 632                                  Giá vốn hàng bán trong kỳ (của cả hàng khuyến mại)

                   Có TK 155, 156    

    2. Trường hợp khuyến mại kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm...) nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào chi phí. Đồng thời hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại vẫn hiển thị đơn giá, thành tiền:
 • Ghi nhận doanh thu:

            Nợ TK 111, 112, 131                    Tổng thanh toán cho cả hai mặt hàng (chưa có thuế)

            Nợ TK 641(TT200), 6421(TT133)    Giá trị thuế GTGT đầu ra của hàng khuyến mại

                 Có TK 511                              Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phân bổ cho cả hàng khuyến mại)

                 Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp

 • Ghi nhận giá vốn:

            Nợ TK 632                                  Giá vốn hàng bán trong kỳ

            Nợ TK 641(TT200) 6421(TT133)     Giá vốn hàng khuyến mại

                 Có TK 155, 156      

Mô tả nghiệp vụ

Doanh nghiệp có phát sinh chương trình khuyến mại cho khách hàng thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:
  • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Sổ Kho
 4. Nhân viên kinh doanh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng. Nhân viên bán hàng tiến hành theo dõi doanh số mua của khách hàng hoặc phát hàng khuyến mãi cho khách hàng được hưởng theo chương trình đã đăng ký.
 5. Kế toán ghi nhận doanh số bán hàng, và doanh số hàng khuyến mãi.
 6. Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng.
 7. Khi kết thúc chương trình khuyến mãi (đối với khách hàng truyền thống) kế toán bán hàng và nhân viên bán hàng tiến hành đối chiếu xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện được hưởng chương trình khuyến mãi. Sau đó tiến hành trả hàng khuyến mãi cho khách hàng.
 8. Kết thúc chương trình khuyến mãi doanh nghiệp lập báo cáo kết quả chương trình khuyến mãi gửi cho Sở Công thương.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Bán hàng có khuyến mại không kèm điều kiện" được thực hiện theo một trong các trường hợp sau:
Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại

Trường hợp không đăng ký chương trình khuyến mạiXem thêm